1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej wyżej jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczna CAVIDENT s.c. z siedzibą przy ul.Górczewskiej w Warszawie (kod pocztowy :01-460),tel. 22 665 35 02,adres e-mail : cavident@tlen.pl
  2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług stomatologicznych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne,lecz niezbędne do świadczenia usług stomatologicznych.
    W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie usług stomatologicznych.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią /Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat ,licząc od momentu zaprzestania leczenia w Przychodni Stomatologicznej Cavident.